02 93209 68, 0888 832 172 English

Курсове

Работа с Microsoft Windows и Microsoft Office – Базово ниво

Цели

Изграждане на базисни умения за работа с компютърна система. Запознаване с операционната система Windows 7 и създаване на умения за работа с файлове и папки. Запознаване с Internet Explorer и използването му за търсене на информация в интернет. Запознаване с програмата за текстообработване MS Word и създаване на умения за въвеждане, оформяне и отпечатване на документи. Запознаване с програмата за електронни таблици MS Excel и създаване на умения за въвеждане и обработване на данни и формули за извършване на изчисления.

 

Учебна програма

Тема 1. Работа с операционната система MS Windows, интернет и електронна поща

Работа с елементите от работния екран и с Windows Accessories. Организация на файловете и папките. Споделяне на ресурси за съвместна работа в мрежа. Промяна на настройките на Windows. Търсене на информация в Интернет. Промяна на настройките на Internet Explorer. Регистриране на адрес на електронна поща. Организация и управление на съобщенията.

 

Тема 2. Работа в среда на MS Word

Създаване и работа с шаблони. Автоматично въвеждане и редактиране на текст. Форматиране на текст, страници, документ. Прилагане на тема на документа. Промяна на елементите в темата. Създаване на таблици. Промяна на структурата на таблица. Прилагане на автоматично форматиране на таблиците. Оформяне и настройване на страницата за печат. Отпечатване на документ.

 

Тема 3.   Работа в среда на MS Excel

Въвеждане, редактиране и форматиране на текст, числа и дати. Вмъкване и изтриване на клетка, ред, колона и работен лист. Извършване на изчисления с формули и функции. Сумиране на стойности, изчисляване на средна стойност, брой. Закръгляване на число. Абсолютно и относително адресиране на клетки при изчисленията. Сортиране на данните. Извадка от данните – филтриране. Създаване на диаграма. Промяна на типа на диаграмата. Форматиране на различните типове диаграми. Визуализация за печат. Въвеждане на информация за отпечатване на всяка страница. Заглавни редове и колони. Област за печат. Отпечатване.