02 93209 68, 0888 832 172 English

Курсове

Ефективна работа с Microsoft Excel – експертно ниво

Цели 

Придобиване на професионални умения за работа с електронни таблици в среда на MS Excel.  Предназначен е за потребители с базови умения за работа с електронни таблици и практически опит в областта на обработването на данни. 

Учебна програма

Тема 1. Организиране и проследяване на данните (TABLE)

Прилагане и управление на стиловете на клетки и таблици. Функционалности на таблицата (Table). Използване на имена на диапазони от клетки. Прилагане и промяна на правило за условно форматиране (Conditional Formatting).  Проверка за дублирани стойности.  

 

Тема 2. Изчисления с формули и функции (FUNCTIONS)

Преглед на различните категории функции за извършване на изчисления и обобщаване на данните, както и проверка на формулите и контролиране на настройките им. Математически, статистически и логически функции. Функции аз работа с текст и дати. Функции за извличане на данни (VLookup & HLookup). Функции и техники за обработване на масиви (D-Function).

 

Тема 3. Визуално представяне на данните (CHARTS)

Представяне и анализ на обобщени данни с диаграма. Приложение на основните типове диаграми (Column, Line, Pie). Други типове диаграми и тяхното приложение. Проследяване на тенденциите в изменението на данните. Добавяне и анализ на данните с диаграми в клетките (Sparklines).

 

Тема 4. Анализиране на данните с обобщена таблица (PIVOT TABLE) 

Групиране, обработване и обобщаване на данните. Средства за анализ на обобщените данни. Групиране на датите по месеци, тримесечия и години. Филтриране със сегментатори (Slicer). Създаване на изчисляеми полета (Calculated Field). Представяне на обобщените данни с обобщена диаграма.

 

Тема 5. Споделяне и управление на работните книги (PROTECT AND SHARE)

Защита на елементите на работната книга, както и на цялата работна книга. Настройване за споделяне. Споделяне и поддържане на режима на съвместна работа с работна книга. Проследяване, приемане и отказване  на промените.