02 93209 68, 0888 832 172 English

Курсове

Управление на бази данни с Microsoft Access

Цели
Придобиване на практически умения за конструиране и управление на бази от данни. Дефиниране на заявки към базата данни, разработване на форми за въвеждане на данните и отчети за отпечатване на резултатите от заявките към базата данни.

Учебна програма
Тема 1.  Проектиране на таблици (Table)
Определяне на структурата на таблиците. Настройване на различните типове данни. Характеристики на полетата и настройване на ограничения при въвеждане на данните.   Прилагане на ограничения и валидност на данните. Импортиране и експортиране на данните. Индексиране на полетата в таблиците. Сортиране и филтриране на данните в таблица.

Тема 2. Дефиниране на релации между полетата в таблиците (Relationships)
Избор на поле или полета за първичен ключ. Създаване на връзки между таблици. Видове свързване на таблици. Настройване на характеристиките на свързванията. Видове релации между полетата в таблиците. 

Тема 3. Разработване на заявки за извличане на част от данните в таблиците (Queries)
Създаване и редактиране на заявки:  от тип селекция; параметрични заявки; кръстосани заявки; заявки за действие; заявки за откриване на дублирани стойности и за липса на съответстващи записи; заявки за извършване на обобщаващи изчисления и изчисления с формули  и функции. Добавяне и редактиране на критерии.

Тема 4. Създаване и редактиране на формуляри за работа с данните (Forms)
Въвеждане и редактиране на данни чрез формуляр. Групиране и сортиране на данните. Добавяне на обобщаващи изчисления. Разположение на данните във формите. Редактиране на формите и добавяне на контроли.  Създаване и настройване на  контроли от типа: Combo Box, List Box, Subform. Извършване на изчисления във формите. Нагледно представяне на данните с диаграми.


Тема 5. Отпечатване на данните с отчети (Reports)
Отпечатване на данните с отчет. Разположение на данните в отчетите. Редактиране на отчетите и форматиране на контролите. Добавяне на обобщаващи изчисления и изчисления с формули  и функции.